antropozofie

štítky

82 knih


Tajná věda v nástinu 94% Tajná věda v nástinu 2005, Rudolf Steiner

Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Teosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen... více


Jak dosáhneme poznání vyšších světů? / [Stupně vyššího poznání] 92% Jak dosáhneme poznání vyšších světů? / [Stupně vyššího poznání] 2014, Rudolf Steiner

Základní dílo zakladatele duchovní vědy a anthroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství, na které navazují jeho další spisy a přednášky. ... více


Karma a reinkarnace 95% Karma a reinkarnace 2014, Rudolf Steiner

Rudolf Steiner v této knize přináší poznatky hlavních zákonitostí reinkarnace a objasňuje mechanismus zákona karmy. Uvádí také karmická cvičení, která nám mají pomoci, abychom sami dospěli k poznání svých minulých životů... více
Páté evangelium 88% Páté evangelium 1998, Rudolf Steiner

Kniha vedle přednášek Rudolfa Steinera na toto téma obsahuje také úvod vydavatele, vysvětlení základních pojmů, modlitbu R. Steinera vyslovenou těsně před jeho smrtí, pohled na jeho osobnost z mysterijního i světského po... více


Lukášovo evangelium 94% Lukášovo evangelium 2003, Rudolf Steiner

Deset přednášek Rudolfa Steinera. Basilej 15. až 26.září 1909. Cyklus 10. více


Janova apokalypsa 94% Janova apokalypsa 2005, Rudolf Steiner

Kniha obsahuje záznam přednáškového cyklu o Janově Apokalypse. Autor se ve dvanácti přednáškách snažil posluchačům přiblížit skutečný význam Janova Zjevení (Apokalypsy) na základě anthroposofického světového názoru (duch... více


Anthroposofie 100% Anthroposofie 1999, Rudolf Steiner

Úvod do anthoroposofie z pera jejího zakladatele. více


Má cesta životem 100% Má cesta životem 2000, Rudolf Steiner

Autobiografie zakladatele anthroposofie a předního myslitele přelomu 19. a 20. století. více


Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě 77% Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě 2012, Sergej O. Prokofjev

Z hlediska zkoumání provedeného v této knize spočívá vlastní problém v boji lidstva se zlem (ať již toto zlo vystupuje v jakékoli formě a kdekoli) v tomto zjištění: Pokud se lidé vědomě a z vlastní svobody neobrátí k... více


Chymická svatba Christiana Rosenkreutze 97% Chymická svatba Christiana Rosenkreutze 1992, Johann Valentin Andreae

Středověké vyprávění o transcendentálním zážitku zasvěcení do vyššího duchovního života. více


O iniciaci 96% O iniciaci 2003, Rudolf Steiner

Iniciace znamená zasvěcení, tj. uve­de­ní do světa na­lé­za­jí­cí­ho se za vní­ma­tel­ným svě­tem jevů. Kdo je za­svě­cen, nemá jen nad­smys­lo­vé vje­my jako jas­no­vi­dec, ale může jim ro­zumět a sa­mo­stat­ně je posuz... více


Matoušovo evangelium 92% Matoušovo evangelium 2006, Rudolf Steiner

Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910. více


Člověk a vesmírné slovo 100% Člověk a vesmírné slovo 1999, Rudolf Steiner

Soubor antroposofických přednášek, zaměřených na souznění člověka s vesmírem a duchovní síly. více


Pravda o vzniku a vývoji světa 100% Pravda o vzniku a vývoji světa 2015, Rudolf Steiner

V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bud... více


Duchovní věda a zdraví člověka 100% Duchovní věda a zdraví člověka 2002, Rudolf Steiner

Soubor dvaceti přednášek, ve kterých autor nastiňuje vývoj lékařství v souvislosti s vývojem lidského vědomí v dějinách lidstva. více


Poslání Michaelovo: Zjevení vlastního tajemství lidské bytosti 100% Poslání Michaelovo: Zjevení vlastního tajemství lidské bytosti 2018, Rudolf Steiner

Kniha dramaticky líčí okolnosti Michaelova poslání v životě lidstva. Líčí Michaelovu moc a Michaelovo poslání v kultuře přítomnosti a michaelské myšlení jako duchovní pochopení člověka a světa. Následkem nepochopení a ne... více


Praktický výcvik myšlení: nervozita a jáství 100% Praktický výcvik myšlení: nervozita a jáství 2017, Rudolf Steiner

Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k prevenci těchto jevů, zlepšení paměti, zbystření pozorovací schopnosti, rozvoji pružného myšlení a pos... více


Tajemství biblických dějin stvoření 100% Tajemství biblických dějin stvoření 2005, Rudolf Steiner

Cyklus přednášek zabývající se prvními okamžiky stvoření – během prvních dnů stvoření, jak jsou zachyceny v Bibli. Opět celá řada zajímavých a pozoruhodných informací vtáhne čtenáře do děje tvoření. Naprosto není v rozpo... více


Dítě v úctě přijmout...- Vzdělávací program waldorfské mateřské školy 87% Dítě v úctě přijmout...- Vzdělávací program waldorfské mateřské školy 2009, Táňa Smolková

Mgr. Táňa Smolková ve své publikaci shrnuje své zkušenosti z pedagogického působení: objasňuje filozofii a cíle waldorfské pedagogiky, popisuje metody práce s dětmi podle jejích zásad a poskytuje množství praktických rad... více


Duchovní věda - anthroposofie 87% Duchovní věda - anthroposofie 2011, Rudolf Steiner

Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má... více


Tajemství Trojice 100% Tajemství Trojice 2015, Rudolf Steiner

Rudolf Steiner v této knize objasňuje několik tajemství lidského života. V první části objasňuje princip Otce, Syna a Ducha svatého a vyzvedává význam mystéria Golgoty a Krista jako velkého léčitele, který nás chrání pře... více


Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství 67% Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství 2018, Rudolf Steiner

Autor v deseti kapitolách ukazuje, jaká musí být obnova filosofie, kosmologie a náboženství, aby přírodní věda mohla vyústit ve vědu zahrnující také ducha. Filosofie musí získat charakter skutečného prožitku; kosmologie ... více


Šest základních cvičení 80% Šest základních cvičení 2005, Jan Dostal

Kniha představuje ucelený soubor šesti meditačních cvičení, které vešly ve známost především díky anthroposofii Rudolfa Steinera, který je považoval za jakýsi nutný předstupeň k pokročilejší duchovní práci. Těchto šest z... více


Imaginace ročních dob 100% Imaginace ročních dob 2004, Rudolf Steiner

Kniha se věnuje koloběhu ročních období a dává je do souvislosti s působením duchovních bytostí, především archandělů Z obsahu: SVATOJANSKÁ IMAGINACE. Duch ve spící přírodě. Dole kosmická vůle, nahoře kosmická int... více


Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha 100% Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha 2017, Rudolf Steiner

Devět přednášek konaných v Dornachu od 24. prosince 1923 do 1. ledna 1924 během zakládajícího shromáždění Všeobecné anthroposofické společnosti. - Duševní dějiny lidstva ve vztahu k vývoji paměti - Roviny vědomí a vývo... více


Kristus a lidská duše. O smyslu života. Teosofická morálka. Anthroposofie a křesťanství 100% Kristus a lidská duše. O smyslu života. Teosofická morálka. Anthroposofie a křesťanství 2019, Rudolf Steiner

Cyklus deseti přednášek (GA 155). Dvě přednášky O smyslu života se uskutečnily v Kodani v květnu roku 1912. Další proběhly ve švédském Norrköpingu v květnu roku 1912 a v červenci roku 1914: Teosofická morálka (tři předná... více


Poznání lidské bytosti: podle těla, duše a ducha 100% Poznání lidské bytosti: podle těla, duše a ducha 2017, Rudolf Steiner

Tento cyklus přednášek pro dělníky Goetheana obsahuje plno informací ohledně zdraví člověka v souvislosti s různými situacemi, ke kterým došlo už v dětství. Rudolf Steiner uvádí zdánlivě drobné a nepodstatné životní situ... více


Mysterium zmrtvýchvstání ve světle anthroposofie 100% Mysterium zmrtvýchvstání ve světle anthroposofie 2011, Sergej O. Prokofjev

Sergej O. Prokofjev se celoživotně zabývá dílem R. Steinera a duchovní vědou. Mysterium Golgoty - zmrtvýchvstání Krista je ústředním mysteriem lidstva. Autor předkládá informace důležité k pochopení toho, co se vlastně n... více


Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starovĕku 100% Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starovĕku 1998, Rudolf Steiner

Kniha je písemným zpracováním 24 přednášek rakouského mystika a theosofa z let 1901-1902. Autor rozebírá vznik křesťanského mystického nazírání, jež má své prazáklady v mystériích doby předkřesťanské. Poukazuje na egypts... více


Rafael - mysteria nemoci a léčení 100% Rafael - mysteria nemoci a léčení 2018, Michaela Glöckler

Lékařka Michaela Glöckler sestavila tuto knihu jako pomůcku pro všechny lékaře, terapeuty a příslušníky pomáhajících profesí, kteří chtějí navazovat na dávné mysterijní lékařství a cítí se být spřízněni s Rafaelovým duch... více


Osm meditací 100% Osm meditací 2012, Rudolf Steiner

Rudolf Steiner zde v osmi kapitolách, pojatých jako osobité meditace, popisuje cestu duše usilující o nadsmyslové poznání. Její prožitky i poznatky vyúsťují do představy a zření opakovaných pozemských život, které je vla... více


Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa 100% Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa 2012, Rudolf Steiner

Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Zá... více


Působení duchovních bytostí na člověka 100% Působení duchovních bytostí na člověka 2018, Rudolf Steiner

Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o ... více


Esoterní význam společné duchovědné práce 100% Esoterní význam společné duchovědné práce 2011, Sergej O. Prokofjev

Tato kniha vznikla na základě mé přednášky ze dne 7. května 2006 při výročním shromáždění Anthroposofické společnosti ve Velké Británii v Domě Rudolfa Steinera v Londýně. Během práce na poznámkách k přednášce jsem nadto ... více


Smrt jako proměna života 100% Smrt jako proměna života 2005, Rudolf Steiner

Toto vydání obsahuje 7 přednášek proslovených Rudolfem Steinerem v různých městech mezi 29. listopadem 1917 a 16. říjnem 1918. V souhrnném díle Rudolfa Steinera nese tato část označení "GA 182". Vydáno pro studijní účely... více


Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie 100% Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie 2016, Sergej O. Prokofjev

Tato kniha vznikla jako výsledek dlouholetých opakovaných slavností dvanácti svatých nocí. Toto téma se při posouzení jeho skutečné hloubky stále více jeví jako klíč k zodpovězení důležitých kristologických otázek anthro... více


Životní krize - Životní šance: Vývoj člověka mezi dětstvím a stářím 70% Životní krize - Životní šance: Vývoj člověka mezi dětstvím a stářím 2018, Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed

Kdo jsem? Kde stojím? Kam bych se měl posunout? To jsou otázky, které si mnoho lidí klade v kritických momentech svého života – často zmiňovaná „krize středního věku“ je pouze jedním z nich. Tato kniha dává čtenáři odpo... více


O zdraví a nemoci 100% O zdraví a nemoci 1999, Rudolf Steiner

Záznam cyklu přednášek Rudolfa Steinera. Obsahuje doslov o filosofii svobody a mechanice (s)tvoření od zmp. více


Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy 90% Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy 2015, Rudolf Steiner

V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Ru... více


Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu 100% Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu 2017, Rudolf Steiner

Kniha nabízí množství málo známých informací o poznání duševních a duchovních světů, o pozadí spánku, zdraví, nemoci i smrti. A to vše v souvislosti s působením duchovních mocností světla i temnoty, Luciferem, Ahrimanem,... více