Velká naděje teoretických fyziků

recenze

Okamžik stvoření (2012) / Lector
Velká naděje teoretických fyziků
Okamžik stvoření patří do početné rodiny titulů věnovaných popularizaci teoretické (i experimentální – to však není příliš časté) fyziky a kosmologie, která se každoročně (i v češtině) rozroste o několik nových členů. Většina z nich je věnována kosmologii s odkazy na částicovou fyziku, neboť těsné propojení částicové fyziky a kosmologie nemůže nikdo popřít. Většina těchto titulů víceméně dokola „obemílá“ jedno a totéž, protože teoretická fyzika již drahnou řadu let přešlapuje na místě. Proč? Protože neexistují experimentální možnosti, jak mnohé fyzikální teorie, kde jsou dnes spíše matematickými konstrukcemi, ověřit.
Tedy přesněji, až donedávna neexistovaly. LHC, neboli Large Hadron Collider, čili Velký hadronový urychlovač situaci změnil. A právě LHC a experimentům s ním souvisejícím se věnuje Aczelův Okamžik stvoření. Tato kniha je zároveň jednou z mála, v níž je ohnisko zájmu zaměřeno na částicovou fyziku, nikoliv astrofyziku. Popisuje tedy soudobou fyziku takříkajíc z druhé strany.
Aczel svoje dílo sepisoval v době, kdy LHC už existoval a pracoval, zdaleka však ne na energetických výkonech, pro které byl konstruován, a nemohl tedy přinést ovoce, jež je od jeho činnosti očekáváno.
Aczel se soustředil na okamžik, kdy dílo jako takové je hotovo a nastupuje období experimentální práce. Pro zasvěcené není tajemstvím, že první velké plody LHC přinesl dva roky po napsání této knihy, tedy přibližně v době jejího českého překladu. Přestože bylo jednoho z hlavních cílů, tedy objevení Higgsova bosonu, dosaženo už v roce 2012, neubírá to knize nic na čtivosti. Důvodem je skutečnost, že Higgsův boson je sice jednou z hlavních met projektu, nikoliv však jedinou, a také to, že kniha se pátrání po „božské částici“ věnuje jen zčásti.
Autor, zkušený popularizátor fyziky, svoji knihu pojal jako průvodce soudobým poznáním v oblasti částicové fyziky s odbočkami na projekt LHC a připravované experimenty. Z toho důvodu kniha neztratí svoji aktuálnost a informační hodnotu, a to přinejmenším do té doby, pokud nebude popřen standardní model částicové fyziky. Ten je však objevem Higgsova bosonu spíše potvrzen.
Příběh LHC v podání Aczela sahá hluboko do 20. století, do doby, kdy se formovala kvantová mechanika a částečně i Einsteinova teorie relativity. Víceméně chronologicky mapuje vývoj modelů popisujících uspořádání částicové fyziky od Diracovy rovnice přes první formulace kvantové elektrodynamiky a její revizi Feymanem, kvantové chromodynamiky, teorie symetrie, kalibrační teorie až „poslední“ úvahy na poli supersymetrie včetně populární teorie strun a superstrun. V přehledu těchto „polních teorií“ logicky věnuje velkou pozornost zmíněnému Higgsovu bosonu a jeho důležitosti pro částicovou fyziku, respektive pro standardní částicový model, které výše uvedené dílčí teorie zahrnuje.
Ve vztahu k vlastnímu LHC autor popisuje LHC jako takový, jeho jednotlivé detektory, respektive experimenty: ATLAS, CMS, ALICE, LHCb. V současnosti jsou známy především výsledky experimentů prvních dvou detektorů, které nezávisle na sobě potvrdily existenci Higgsova bosonu.
Některé z experimentů však míří za standardní částicový model, který dnes nevysvětluje zdaleka vše, co se, především ve vesmíru, odehrává. Jedním z velkých témat a očekávání je potenciální objev nových částic ležících mimo standardní model a aspirujících na zařazení do kategorie temná hmota, jež je dnes jedním ze dvou největších tajemství vesmíru.
Autor všechna témata popisuje s maximální ohleduplností na schopnosti čtenáře – nefyzika. Ale samozřejmě nelze ani při jeho snaze očekávat, že jde o příručku typu „teoretická fyzika snadno a rychle“. Zvláště pasáže zaměřené na symetrie silových interakcí a kalibrační teorie, jsou ve vysokém tempu knihy poměrně obtížně pochopitelné.
I přesto všechno jde o knihu dostupnou širokému okruhu čtenářů. Přestože vytváří dojem, že popisuje především LHC jako takový, je těžiště jejího sdělení především v popisu soudobého poznání v oblasti částicové fyziky, a protože takových titulů není v současnosti moc, má tato kniha na českém knižním trhu velmi důležitou pozici.
České vydání obsahuje několik nepřesností a gramatických chyb, ale to na hodnotě knihy nic neubírá.

Komentáře (0)

kniha Okamžik stvoření recenze