Gero

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry. Díl II.

nehodnoceno

Na hradě Gerově dlí jako rukojmí mladý kníže Želibor z kmene Stodoranů, Tugomírův synovec. Když uslyší, že se Bodrci vzbouřili a potřeli německé vojsko, zatouží, aby také jeho krajané, Lutici, povstali a svrhli německou nadvládu v čele s Gerem. Svůj úmysl sděluje Tugomírovi, ale netuší, že Tugomír přijel ke Gerovi, aby mu potvrdil svou věrnost a oddanost. Tugomír nejen nesouhlasí s Želiborem, nýbrž přímo varuje Gera před nebezpečím, které mu hrozí ze strany nepokojných lutických knížat – při tom výslovně jmenuje všechny náčelníky a prozrazuje i nebezpečné záměry svého synovce Želibora.
Gero vymyslí ďábelský plán – úskočně se zmocnit jmenovaných náčelníků a připravit je i s Želiborem o život. Proto posílá svého bratrance Rothulfa k Luticům, aby jim jeho jménem nabízel mír a dobrou vůli a pozval jejich zástupce na Gerův hrad k vyjednávání.
Tugomír vymůže na Gerovi slib, že mu dopomůže ke knížecímu stolci v Braniboru, a před příchodem lutických poslů odjede z hradu. Gero připraví skvělou hostinu, omámí posly vínem a hudbou a dá je od surových vojáků mezihorského pluku povraždit.
Pouze Želibor se zachrání – byl včas varován Irmingerdou, Rothulfovou dcerou, která se do něj zamilovala a omylem zaslechla, co se chystá.
Želibor přinese smutnou zprávu o zabití všech lutických poslů do Braniboru a plamenně vyzývá národ k povstání proti Gerovi a smíření s ostatními slovanskými národy. Všichni jej provolávají za vůdce, když se tu náhle objeví Tugomír a vylhanými důvody se snaží dokázat, že je Želibor zrádce zakoupený Gerem a Rothulfem.
Lidé jsou zmateni. Nakonec Tugomírovi uvěří a jmenují jej vůdcem. Želibor je jako zrádce odveden do vězení.
K Braniboru přispěchají Gerovi lidé. Tugomír – místo aby vedl svůj národ k boji – dle své tajné úmluvy s Gerem vydává Branibor Gerovi a přijímá od něj vládu. Želibora nechá za přítomnosti Irmingerdy popravit.
Část Stodoramů, jimž velí Čedrag, který jako jediný varoval posly před Gerovou zradou, uprchla včas z města Branibor a připravila se na poslední boj s Gerem. V boji sice Gero zvítězí, ale přichází o svého jediného syna – „Ta krev na moji krev. Co s tebou, když nemám dědice!“, vykřikne Gero po vítězném boji.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)