Základný rusko-slovenský slovník

od:


KoupitKoupit eknihu

Predkladaný „Základný rusko-slovenský slovník“ je jedným zo série základných rusko-inojazyčných slovníkov pre cudzincov študujúcich ruštinu. Slovník podáva základné poznatky o ruskej slovnej zásobe, čo sa prejavuje vo výbere i v spracovaní jazykového materiálu. Slovník obsahuje 5 000 najpoužívanejších a najbežnejších slov súčasnej spisovnej ruštiny, veľké množstvo zvratov typických pre súčasnú ruštinu a najpoužívanejšie ustálené slovné spojenia. Slovník neobsahuje slová zastarané, ľudové, argotické, vulgárne a úzko odborné. Pri výbere slov pre slovník sa prihliadalo na aktuálnosť pojmu vyjadreného slovom, frekvenciu slova, jeho schopnosť spájať sa s inými slovami a možnosť tvoriť od daného slova iné slová. Pri výbere slovných spojení sa prihliadalo na základné zvláštnosti spájateľnosti ruského jazyka a rozdiely v ruských a slovenských konštrukciách. Slovné spojenia sa v slovníku uvádzajú v kontexte alebo v gramatickej konštrukcii, ktoré sú typické pre dané slovo. V tomto slovníku sa venuje pomerne veľká pozornosť krajinovede. Je tu široko zastúpená lexika, ktorá informuje o javoch spoločenského a kultúrneho života typických pre sovietsku skutočnosť. Slová a slovné spojenia krajinovedného charakteru, ktoré v slovenčine nemajú ekvivalent alebo ktoré používateľ ľahko nepochopí, sa v slovníku vysvetľujú. Slovná zásoba uvedená v slovníku je potrebná na komunikáciu v oficiálnych podmienkach i v každodennom živote, na pochopenie rozhlasových a televíznych relácií, na čítanie novín, časopisov a krásnej literatúry. Bez znalosti slov a slovných spojení zahrnutých v slovníku nie je možné ani rozumieť ani hovoriť po rusky. Uvedené zameranie slovníka sa prejavu)e aj v gramatických údajoch o slove. Gramatická charakteristika v základnom slovníku je obsiahlejšia než v bežných rusko-slovenských slovníkoch. Pri každom ohybnom slove sa uvádzajú základné gramatické tvary, ktoré umožňujú utvoriť celú paradigmu daného slova. K slovníku sú pripojené „Základy ruskej fonetiky" a „Krátka gramatika" , kde sa uvádzajú základné pravidlá výslovnosti, striedanie hlások, základy ohýbania slov a spôsoby tvorenia nových slov pomocou predpôn a prípon. Znalosť slovotvorných postupov ruštiny umožňuje pochopiť mnohé slová, ktoré v slovníku nie sú zahrnuté, ale sa tvoria pravidelne. Niektoré heslá sú kvôli názornosti ilustrované. V slovníku sú umiestnené farebné a čiemo-biele kresby predmetov aj farebné ilustrácie reálií, prírody Sovietskeho zväzu, miest a ich architektúry, kultúrnych a historicých pamiatok, ktoré majú pomôcť používateľovi slovníka lepšie sa oboznámiť s rozličnými stránkami života v Sovietskom zväze. Základ ruskej časti slovníka tvorí «Краткий толковый словарь русского языка » v redakcii V. V. Rozanovovej. Slovník je určený Slovákom, ktorí sa začínajú učiť po rusky sami alebo pod vedením učiteľa. Môžu ho používať aj pedagógovia ako pomocný materiál pri osvetľovaní ruskej slovnej zásoby a gramatiky ruského jazyka....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/16_/164796/zakladny-rusko-slovensky-slovnik-164796.jpg 41
Žánr:
Literatura naučná, Učebnice a slovníky
Vydáno:, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Russkij jazyk
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Štítky

slovníky jazyky ruština

Autoři knihy

Mária Filkusová

Mária Filkusová
slovenská, 1927 - 1996

Ella Sekaninová

Ella Sekaninová
slovenská, 1926

Uživatelé mají knihu

v Přečtených1x
v Knihotéce1x