Ruská literatúra 18. - 21. storočia

od:


KoupitKoupit eknihu

Predkladaná monografia je výsledkom trojročného úsilia autorského kolektívu literárnych vedcov-rusistov z Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Autorský kolektív, ktorý z prevažnej časti participoval aj na tvorbe Slovníka ruskej literatúry 11.-20.storočia, a jednak „doplniť“j eho materiál o také dimenzie literárnych dejín, ktoré slovníkový formát neumožňoval zahrnúť do obsahu daného kompendia. Preto sa v tejto monografii neopakuje charakteristika tvorby jednotlivých autorov v podobe samostatných medailónov či „portrétov“, ale v centre pozornosti autorského kolektívu stojí literárny proces, rekonštruovaný na pozadí spoločensko-historických udalostí a súvislostí kľúčových etáp vývoja ruskej literatúry 18.-21.storočia. Fakt, že Ruská literatúra 18.-21.storočia by mohla slúžiť aj ako vysokoškolská učebnica dejín ruskej literatúry s pomerne širokým využitím (rusistika, areálové štúdiá, kulturológia, umenoveda)a že by mohla ponúknuť relevantné informácie aj záujemcom z iných vekových i profesijných oblastí, determinoval tak jej obsah, ako i spôsob spracovania. Pre tento široko chápaný profil adresáta sa autorský kolektív rozhodol okrem iného aj preto, že táto monografia je nielen prvým pokusom o spracovanie slovenských dejín ruskej literatúry, ale aj jedným z prvých pokusov o syntetické uchopenie vývinovej trajektórie inonárodnej literatúry v slovenskej literárnovednej tradícii. Literárnohistorický materiál je v zásade spracovaný tak, aby viedol čitateľa od stručnej rekapitulácie hstoricko-kultúrneho kontextu jednotlivých období cez prezentáciu špecifických čŕt literárneho života a diania k deskripcii a interpretácií vývoja literárnych druhov a žánrov, ktorú ilustrujú aj výberové náčrty umeleckých špecifík kľúčových diel kľúčových autorov danej doby....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/28_/286377/ruska-literatura-18-21-storocia-A0d-286377.jpg 41
Žánr:
O literatuře
Vydáno:, Veda
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

M.H.
02.03.2016

Pekné dejiny ruskej literatúry od 18. do začiatku 21. storočia. Pútavo písaný text, ktorý hľadá súvislosti a opisuje jednotlivé obdobia ruskej literatúry aj s historickým kontextom, pričom sa zastavuje pri kľúčových dielach.
Neobsahuje životopisné medailónky autorov, takže sa oplatí mať pri sebe nejakú encyklopédiu ruskej literatúry (napr. http://www.databazeknih.cz/knihy/slovnik-ruskej-literatury-11-20-storocia-257662 )

Škoda, že sa nepodarilo naplniť pôvodné poňatie, dejiny ruskej literatúry od počiatkov až po prelom tisícročí.