Povstanie baníkov na Slovensku 1525 – 1526

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Autora tejto práce netreba čitateľom osobitne predstavovať. Poznajú ho z početných štúdií, ktoré uverejnil v odborných časopisoch SAV i ČSAV, ako i z obsiahlejších syntetických prác ako sú Přehled dějin ČSR I, Dejiny Slovenska I, Československé dejiny a z učebníc dejepisu. Tematikou tejto práce, ktorú dostáva teraz verejnosť do rúk, P. Ratkoš sa zaoberal v niekoľkých prípravných štúdiách, ako i v pramennej publikácii Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-1526) (Historický archív zv. I, Bratislava 1957). Skutočnosť, že táto problematika autora mimoriadne zaujala, vyplýva z toho, ze povstanie baníkov r. 1525 až 1526 bolo najvýznamnejšou a možno povedať i najmenej prebádanou kapitolou v dejinách triednych bojov slovenského ľudu za feudalizmu. Banícke hnutie (od r. 1517) a samo povstanie líši sa od ostatných protifeudálných hnutí formou u obsahom. Starší historici si v prvom rade všímali politické dejiny vládnúcich tried. Ľud nepokladali za hýbateľa dejín. Preto ani banícke povstanie bližšie nepoznali a vysvetľovali ho raz ako následok náboženskej reformácie a inokedy ako výsledok zápasu medzi panovníkom a šľachtou. Prínos tejto práce treba vidieť v tom, že si autor uvedomil zložitosť problematiky. Analyzoval dosiaľ nepovšimnutý domáci i zahraničný archnívny materiál, publikovaný z veľkej časti v Dokumentoch. Na základe hodnoverného materiálu autor si všíma stav výrobných síl v okolí stredoslovenských banských miest, vzťahy jednotlivých spoločenských tried, ideologické hnutie reformácie, životnú úroveň pracujúcich, ako i politické zámery budínskeho dvora a hospodárske ciele podnikateľských skupín (Fuggerovci a iní). Pri sledovaní vývinu baníckeho hnutia v povstanie si všíma zápas o zlaicizovanie bratskej pokladnice a dotýka sa i problému nemeckej roľníckej vojny r. 1525. Ratkošova práca predstavuje ucelenú monografiu. Jej predmetom sú aktívne dejinné udalosti z obdobia feudalizmu a v tom má ona v slovenských podmienkach priekopnícky ráz. Keď ide o problematiku predmoháčskeho obdobia, nájdu v nej historici pozoruhodný materiál, ktorý v autorovom spracovaní vypĺňa jednu z medzier našej odbornej historickej spisby. (text na obálke)...celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/30_/302915/povstanie-banikov-na-slovensku-1525-CpU-302915.jpg 41
Žánr:
Historie
Vydáno:, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Povstanie baníkov na Slovensku 1525 – 1526

M.H.
26.08.2016

Základná a zásadná monografia na túto tému. Šlo o udalosti v ktorých marxistická historiografia videla predobraz boja robotníkov proti útlaku. Napriek niekoľkým povinným ústupkom dobe (citácie z Marxa, Engelsa a Lenina) ide o kvalitnú historickú monografiu. Ratkoš sa v nej okrem dokumentov z archívov banských miest a starších prác (napr. diela Vilmosa Franknóia - rodáka z obce Mojmírovce, okres Nitra) opiera najmä o ním zostavené vydanie dokumentov k (Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku 1525 - 1526. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1957).

Autor v 1. kapitole (Socioekonomický obraz banských miest a politická kríza v Uhorsku začiatkom 16. storočia; s. 12-44.) spracováva dobu, ktorá predchádzala povstaniu (z politického a hospodárskeho hľadiska). V 2. kapitole (Začiatky reformácie a stredoveké banské mestá; s. 45-63) hodnotí postoj katolíckej cirkvi a začínajúcej reformácie k robotníkom. Tretia kapitola (Rozvoj baníckeho hnutia a spory patriciátu s Thurzovcami; s. 64-102.) sa venuje turbulentným vzťahom turzovsko-fuggerovskej spoločnosti a miest (spájala ich ich akurát nechuť vyplácať spravodlivé mzdy a v kritických chvíľach nutnosť čeliť ozbrojenej sile baníkov). Po troch, v podstate prípravných kapitolách, nasleduje štvrtá (Povstanie baníkov (1525 - 1526); s. 103-275.), ktorá tvorí jadro práce. Je rozdelená na šesť podkapitol (resp. podľa označenia autora - statí) a venuje sa vlastným ozbrojeným bojom, vytvoreniu baníckeho zväzu a dohre po neúspešnom obsadení a ústupe z Banskej Bystrice. Po nej nasleduje záver (Záver (hodnotiace zhrnutie); s. 261-275.) a dva exkurzy: prvý o počte robotníkov a ich mzdách v Banskej Štiavnici a druhý o národnostných pomeroch v banských mestách v tomto období.

O vysokej úrovné práce svedčí, že Ratkoš bol aj autor príslušnej kapitoly (Banícke povstanie) v Dejinách Slovenska I (Bratislava : Veda, 1986. s. 455-461.). Rovnako aj kapitola v knihe Slovenské dejiny I (Bratislava : LIC, 2008. s. 328-332.) sa (dosť výrazne) opiera o toto dielo.

Obsahuje dve vložené prílohy, na ktorých sú tabuľky počtu robotníkov a ich mzdy; + celkom 37 obrázkov.

Zaujímavé, že vyšla vo veľmi nízkom náklade (na pomery socializmu) - 700 ks, dobová cena 38,50 Kčs.

Autor a jeho další knihy

Peter Ratkoš

Peter Ratkoš
slovenská, 1921 - 1987

všechny knihy autora

Podobné knihy

Kniha Povstanie baníkov na Slovensku 1525 – 1526 je:

v Přečtených1x
v Knihotéce1x