20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskotinuita historického vývoja

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov-historikov, sociológov, politológov, ale aj priamych účastníkov dnes už historických udalostí spojených so vznikom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Mapuje dlhú a zložitú cestu, ktorou naša krajina musela prejsť-od rôznych úskalí spojených s turbulentným 20. storočím cez studenú vojnu i pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993. Koncepcia diela sa dlhodobo pripravovala na pôde Historického ústavu SAV v súvislosti s 20. výročím vzniku Slovenskej republiky. Prináša zaujímavé,originálne pohľady a nové informácie o vývoji mladej Slovenskej republiky v ich širšom interdisciplinárnom kontexte. Ambíciou autorov diela nebola adorácia historického výročia,ale hlbšia historická i sociologická analýza spoločenského vývoja, ktorým Slovenská republika prechádzala v uplynulom dvadsaťročí....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/286516/big_20-rokov-samostatnej-slovenskej-rep-9EI-286516.jpg 51
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskotinuita historického vývoja

Komnenos
23.02.2016

Slovenská republika oslávila 1. januára 2013 dvadsiate výročie svojho vzniku. Takáto udalosť si celkom určite zasluhuje pozornosť a je príležitosťou k bilancovaniu. V roku 2013 preto vyšli dve publikácie zaoberajúce sa vývojom Slovenska počas uplynulých dvadsiatich rokov. Prvou publikáciou bola kniha „Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti“, ktorú vydal Inštitút pre verejné otázky . Historický ústav SAV sa tiež podujal zmapovať dvadsať rokov nášho štátu. Kolektívna monografia, ktorú ústav vydal v roku 2013 (na pulty kníhkupectiev sa však dostala až na začiatku roka 2014) nesie názov „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja“. Na tvorbe knihy sa podieľalo tridsaťdva autorov venujúcich sa rôznym vedným odborom. Popri historikoch prispeli svojimi staťami aj právnici, sociológovia, politológovia, ekonómovia, či prognostici. Okrem slovenských autorov sa na knihe podieľali odborníci z Francúzska, Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky a Ruska. Najväčším kladom publikácie „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja“ je vysoká odborná úroveň jednotlivých textov a zároveň značná snaha autorov o čo najväčšiu objektivitu. Pri hodnotení udalostí a procesov v nedávnej minulosti býva vždy veľkým rizikom, že autor skĺzne do subjektívneho pohľadu, keďže bol neraz priamym účastníkom opisovaných skutočností. Tu sa však prakticky všetkým autorom podarilo tomuto nebezpečenstvu vyhnúť, čo je skutočne obdivuhodné. Problematickou sa na pohľad môže zdať participácia Jána Čarnogurského a Petra Weissa. Obaja sa však vo svojich príspevkoch pomerne obstojne vyhli politickej účelovosti. Dobrú prácu odviedli aj editori, keďže texty za sebou tematicky nasledujú podľa chronologickej i logickej následnosti a je zjavné, že editori čiastočne usmernili autorov pri koncipovaní ich príspevkov. Ďalším kladom kolektívnej monografie je fakt, že mapuje viacero sfér života na Slovensku počas uplynulých dvadsiatich rokov. Zaoberá sa obdobím, ktoré predchádzalo Nežnej revolúcii i obdobiu, ktoré predchádzalo vzniku Slovenskej republiky. Autori podrobne sledujú historické, vnútropolitické i medzinárodné súvislosti vzniku Slovenskej republiky. Autori sa tiež podrobne venujú otázke menšín, vývoju ekonomiky, poľnohospodárstva, armády, postaveniu cirkví, vývoju sociálneho rozvrstvenia a demografickému vývoju v posledných dvoch decéniách Slovenskej republiky. Z tohto pohľadu sa publikácia javí ako pomerne komplexná, avšak práve na tomto mieste je možné vysloviť určité výhrady. V monografii chýbajú kapitoly, ktoré by sa venovali justícii, školstvu, kultúre, zdravotníctvu, či životnému prostrediu na Slovensku za posledných dvadsať rokov. Absencia reflexie týchto tém je však jedinou výhradou k inak výborne spracovanej kolektívnej monografii. V súvislosti s tým je možné podotknúť, že spomenutým témam (spolu s ďalšími) bola venovaná pozornosť v obdobnej publikácii „Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti“. Kniha „Odkiaľ a kam“ sa však zasa nevenuje niektorým témam ako napr. armáda, či poľnohospodárstvo a nesie sa v oveľa subjektívnejšom duchu, pričom texty v nej sú skôr esejistického charakteru. Naproti tomu kniha „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky“ zahŕňa výlučne vedecké, vysoko erudované, texty. Preto je možné skonštatovať, že obe publikácie, i keď odlišným spôsobom, verne zachytávajú obraz Slovenska v uplynulých dvadsiatich rokoch a výborne sa navzájom dopĺňajú.