Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i. (Praha)

knihovny

Typ:knihovna Akademie Věd
Město:Praha
Telefon:241062414
E-mail:knihfyziol@biomed.cas.cz
Web:http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/svi_fgu.html
Adresa:Vídeňská 1083 ,Praha 4 - Krč, Praha, 142 20
Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 10.00 - 14.00 hod.
středa: 8.00 - 17.00 hod.

O knihovně

Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR v. v. i. (SVI FGÚ), je informační základnou komplexu biologických ústavů AV ČR (Fyziologický ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Ústav experimentální medicíny), soustředěných v areálu v Praze 4-Krči. Zástupci těchto ústavů a vedoucí SVI tvoří Knihovní radu.
SVI poskytuje služby nejen pracovníkům zmíněných pracovišť, ale je otevřeno i širokému okruhu dalších uživatelů (studenti, pracovníci jiných organizací, veřejnost). SVI FgÚ zajišťuje rovněž rozsáhlou Meziknihovní službu.
Vedle klasických služeb poskytuje SVI zejména služby založené na moderních informačních technologiích. Kromě tištěných zdrojů zpřístupňuje uživatelům odborné databáze, spravuje a zprostředkuje on-line přístup k předplaceným elektronickým informačním zdrojům a ostatním informacím na Internetu.
Knižní fond SVI tvoří kolem 82 000 knih a svázaných časopisů - převážně v anglickém a českém jazyce.
Nabídka předních zahraničních časopisů z oblasti biomedicíny je velmi rozsáhlá jak v tištěné, tak v elektronické formě. Některé z nich jsou jediným exemplářem v České republice vůbec. Rozsahem svého fondu se SVI FgÚ řadí k největším knihovnám vědeckých ústavů AV ČR.
SVI FgÚ je knihovnou veřejnou, osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven podle zákona č. 275/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb, vydalo Ministerstvo kultury ČR pod evidenčním číslem: 3117/2002 .
Veškeré zásady provozu a činnosti SVI jsou specifikovány v Knihovním řádu SVI.
Každý uživatel SVI je povinen dodržovat zásady v něm uvedené a při registraci svým podpisem potvrdit, že se seznámil s KŘ SVI FgÚ, že se zavazuje jej dodržovat a že si je vědom možných sankcí při porušení pravidel v něm uvedených.

SVI FgÚ spravuje, vytváří a aktualizuje řadu knihovnicko- informačních systémů a dalších databází jak interních, tak na národní úrovni a je řešitelem projektů na zpřístupnění elektronických zdrojů.

Knihovní rada: MUDr. Jiří Paleček - FGÚ, RNDR. Tomáš Řezanka - MBÚ, RNDr. Vladimír Kořínek - ÚMG, MUDR. Miroslav Peterka - ÚEM, RNDr. Zuzana Lisková - vedoucí SVI

Zdroj textu: http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/svi_info.html