Mestská knižnica Bojnice (Bojnice)

knihovny

Mestská knižnica Bojnice (Bojnice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Bojnice
Telefon:046 540 28 08
E-mail:mail@mestskakniznicabojnice.sk
Web:http://www.mestskakniznicabojnice.sk/
Adresa:Hurbanovo námestie 61/68, Bojnice, 972 01
Otevírací doba:Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00
Streda, Piatok 10:00-18:00

O knihovně

Mestská knižnica v Bojniciach, príspevková organizácia mesta, patrí v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom.
Zriaďovateľom je mesto Bojnice. Knižnica sídli v juhovýchodnom rohu Hurbanovho námestia v pôvodne renesančnej budove-kultúrnej pamiatke.
Knižnica Bojnice napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým občanov mesta Bojnice. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle Manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.
Korene knižnice siahajú až k roku 1922.
Knižnica má organizačne dve zložky, ktoré sú úzko prepojené: knižnično-informačných služieb a fondov a hospodársko-ekonomických činností.
V súčasnosti má knižnica vyše tridsaťtisícový knižný fond. Ročne ju využíva približne 1000 používateľov, vlani bolo zaregistrovaných 806 čitateľov, z nich 557 dospelých. Vypožičali si 20 207 dokumentov, z toho 44 medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc na Slovensku. Knižnica uskutočnila 75 podujatí pre 2 398 návštevníkov.
Knižnica má dve oddelenia: dospelé a oddelenie pre deti a mládež. Zamestnanci knižnice dokážu zabezpečiť hľadané informácie aj z externých zdrojov, pomôcť pri štúdiu i rekvalifikácii, poskytnúť všetky možnosti pre ušľachtilé využitie voľného času aj sprostredkovať prvé stretnutia najmenších s knihou.
Knižnica poskytuje predovšetkým knižnično-informačné služby, ale od roku 1993 na základe živnostenského listu sa zaoberá aj podnikateľskou činnosťou: prenájmom priestorov, poskytovaním ubytovania, kopírovaním, laminovaním, faxovými, internetovými službami, väzbou kníh, službami súvisiacimi s databázami a spracovaním údajov na počítači. Uskutočňuje aj predaj kníh, školských, kancelárskych potrieb a iného tovaru.

Zdroj textu: http://www.mestskakniznicabojnice.sk/