Knihovna Západočeského muzea (Plzeň)

knihovny

Knihovna Západočeského muzea (Plzeň)

Typ:odborná knihovna
Město:Plzeň
Telefon:378 370 118
E-mail:knihovna@zcm.cz
Web:http://www.zcm.cz
Adresa:Kopeckého sady 2, Plzeň, 301 00
Otevírací doba:úterý, středa, čtvrtek 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
pátek 9:00 - 12:00

O knihovně

Knihovní fond Západočeského muzea vznikal již od založení muzea v roce 1878. Hned od počátku byl fond doplňován i retrospektivně, takže obsahuje odbornou literaturu zhruba od poloviny 19. století. V současné době je členěn na tří základní části. Studijní fond zahrnuje odbornou literaturu získanou dle tematického plánu doplňování, sbírkový fond, který je vytvářen dle zákona 122 Sb. a fond mezinárodních výměn.
Základní částí studijního fondu je fond bývalého Umělecko-průmyslového muzea, jehož zaměření bylo na volné i užité umění a všechny oblasti s tím související. Vedle toho se doplňovala i literatura technická a průmyslová (doprava, stavitelství, chemie, elektrotechnika, strojírenství aj.), samozřejmě v odborné úrovni odpovídající konci 19. století. Současné doplňování fondu stále drží tradici umění volného i užitého v dneším pojetí, a literatura je v těchto oborech získávána v co nejširším spektru. Vedle toho jsou mapovány všechny oblasti historických oborů, od pravěku po současné dějiny, doplněny obory pomocných věd historických. Rovněž je získávána literatura pojednávající o kulturní antropologii a etnografii, dějinách kultury a vzdělanosti. Z přírodovědných oborů je akvizice zaměřena na zoologii, botaniku, paleontologii a geologii.
Specifickou částí muzejní knihovny jsou dva sbírkové fondy. Fondy jsou vytvářeny na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Vedle základních knihovnických a muzejních evidencí jsou evidování v centrálním registru sbírek CES při Ministerstvu kultury ČR.
Při založení v r. 1972 byl nazván sbírkový fond Starých tisků. I přesto, že jde o pojmenování terminologicky nesprávné (viz popis složení níže), zachovali jsme tento název i v současnosti, jelikož je zkratka „ST“ použita jako prefix inventárních čísel a již se objevuje i v odborné literatuře. Sbírkový fond Starých tisků má k 31.12. 2006 1.630 svazků. Převážná část svazků je uložena v klimatizovaném depozitáři, osazeném klimatizační sestavou, zajišťující stálou teplotu i vlhkost.
Fond je členěn do několika skupin. První obsahuje sbírku rukopisů, která se dále dělí na část, obsahující kompletní svazky (celkem 116 sv.) a část s rukopisnými zlomky. Ty byly sebrány buď jako jednotlivá folia či složky, případně menší torza (vyříznuté iniciály nebo iluminace). První část byla postupně zpracována PhDr. Jaromírem Lindou, PhD. a publikována pod názvem Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni v roce 2004. Řada rukopisů byla již za pomocí grantů skupiny VISK 6 MK ČR zdigitalizována a je zpřístupněna na webovských stránkách Manuscriptoria. Část s rukopisnými zlomky je ve stadiu zpracování (Mgr. J. Petr, PhDr. Petr Brodský) a jejich publikování se připravuje. Rukopisné zlomky již všechny prošly digitalizací a jsou rovněž zpřístupněny na webových stránkách Manuscriptoria.
Sbírka prvotisků (celkem 123 sv.) je tvořena převážně souborem z daru bývalé arciděkanské knihovny v Plzni. Uvedený základ byl postupně doplňován nákupy a dalšími dary. Zpracováván byl od počátku 20. století. První studii zpracoval v r. 1919 prof. Jindřich Čadík a zaměřil se v ní na knižní vazby. Další publikací byl katalog F. Macháčka k rozsáhlé výstavě v r. 1926. Dalšího průzkumu se sbírka dočkala až koncem šedesátých let, kdy ji začala zpracovávat Milada Suchá. Předčasné úmrtí (1975) ji nedovolilo úkol dokončit. Dalším badatelem byl dr. Josef Hejnic, který koncem sedmdesátých let v souvislosti se studiem počátků plzeňského humanismu zpracoval větší část souboru prvotisků. Po delší přestávce, zapříčiněné nepochopením tehdejšího vedení muzea (dr. Melša, dr. Barták), se k dokončení úkolu vrátil při příležitosti výstavy Gotika v západních Čechách. Od té doby se datuje nová spolupráce knihovny s dr. Hejnicem. Prvním výsledkem je publikace Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni, kde je soubor prvotisků kompletně zpracován a doplněn studií a pomocným aparátem. Zde je zpřístupněn pouze základní soupis.
Další částí je soubor starých tisků (ve smyslu terminologického významu tisky od r. 1500 do r. 1800), které jsou zpracovány prozatím v základní evidenci a jejich podrobný popis se postupně realizuje. Dokončen je u tisků 16. století a připravuje se i vydání ve formě soupisu, podobného soupisu prvotisků. Další období by měla navazovat.
Do části 19. století jsou zařazovány tisky vydané počátkem 19. století zhruba do poloviny století. Jde o ukázky literatury doby předbřeznové, tisky náboženské (tzv. nebeklíče), spisy odborné aj. vydané do r. 1850.
Kvantitativně bohatší je část vzácných a bibliofilských tisků, zahrnující tituly vydané od 19. století po současnost. Vedle ukázky příkladných nakladatelských vazeb, jsou zastoupeny ruční vazby mistrů počátku 20. století - K. Bradáč, K. Šilinger. V nemalé míře soubor obsahuje tituly se soubory exlibris.
Poslední částí sbírky je soubor faksimilií. Do něho jsou zařazovány výpravné, nákladným způsobem vypravené tisky edic významných památek knižní kultury ať již rukopisné (Komenský, aj.) nebo tištěné (Gutenbergova 42řádková bible, Trojánská kronika, Weltchronik).
Druhým sbírkovým fondem je soubor regionální literatury, především pilsnensií. Fond obsahuje na 4000 svazků a především je zde zastoupena odborná literatura. Z hlediska chronologie lze fond ohraničit počátkem 19. století a současností. Obsahově je zaměřen především na literaturu o Plzni a Plzeňsku, dále vždy v platném administrativním vymezení na literaturu o západočeském kraji, nově o plzeňském regionu. Speciální pozornost je věnována geografickým celkům Šumava a Český les. Z formálních druhů dokumentů jsou zastoupeny mapy, atlasy, výroční zprávy, brožury, monografie, sborníky, seriály, videokazety i elektronické dokumenty. Celý sbírkový fond je zpracován v online katalogu, kde je možné jej vyhledat pomocí roletového pole „Typ dokumentu“ pod heslem Regionální literatura.

- Půjčování dokumentů (Základní služba knihovny je realizována pouze prezenční formou. Pouze ve výjimečných případech lze na krátkou dobu dokumenty zapůjčit mimo budovu muzea. Týká se to např. zaměstnanců muzea, žádanek MVS a MMVS, krátkodobé výstavy a prezentace.)
- Zpřístupňování informačních zdrojů
- Kopírování
- Fotografování
- Rešeršní služby
- Skenování
- Prohlídky
- Přednášky
- Školení
- Využívání prostor knihovny

Zdroj textu: http://www.zcm.cz/index.php?page=knihovna-zakladni-informace-2