Lev Borský citáty

česká, 1883 - 1944

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (15)

„A tak jako by každý člověk normální vypráskal každého, kdo by mu dával ideály vedoucí co nejdříve k jeho smrti, tak má národ vypráskat všechny ty, kdož mu dávají ideály, urychlující jeho stárnutí a vedoucí jej k co nejrychlejší smrti.“


„Dějiny umění, specielně slovesného, probíhají paralelně s dějinami národa: V době svého mládí těší se lid z prostých, ale naivní poesií dýšicích pohádek a bájí, v dobách počínajícího rozmachu vytváří romanticky naladěné hrdinské zpěvy a pověsti, s usedlejším věkem obírá se realisticky vážně skutečným životem, v období senilním klesá i umělecká tvorba. Umění dob úpadkových nese typický ráz vymizení smyslu pro krásno, tohoto elementárního podkladu všeho uměleckého tvoření. Plané větve stromu umění oživují, rozmáhá se literatura a malířství obscénní. Tak s úpadkem etickým kráčí ruku v ruce i úpadek estetický. Čili opět: mizení ideálů, tentokráte ideálů krásna.“


„Dočasně mohlo bílé plemeno ovládnouti svět, avšak tato vláda neudrží se vší svou technikou, jakmile jeho biologický úpadek narazí na biologické zdraví mladších plemen barbarských, ať černých, nebo hnědých nebo žlutých.“


„Filosofové jsou dobří jen k tomu, aby státník zákonodárce si z jejich rad vybral vždy automaticky pravý opak. Pravděpodobně se proto jimi obklopovali schopní vůdcové jako právě pruský Friedrich. Z jejich rad hned poznal, že dělati nesmí co filosofové doporučují.“


„Humanitní duch zase podléhá „duchu vojenskému, který rozhoduje, protože životnost musí vždy vyhráti nad starobou a její degenerací“


„Chytří Římané dali Řekům jen jeden danajský dar: nechali je pěstovati vědy a umění, nechali jim kulturu, neboť věděli, že není lepšího poddaného než člověk vzděláním a kulturou zhumáněný čili zesláblý čili bez ducha vojenského“


„Jako jest vzestup, mládí národů charakterisováno silou, zdravím, barbarstvím, vojenskostí, tak jest jejich sestup, jejich degenerace charakterisována humanitou, mravností, láskou k bližnímu, mystikou, reflexivností.“


„Na straně podnikatelů stojí v popředí láce pracovních sil, na straně dělníků výše mzdy. Do rozporu těchto zápasících spolu zájmů se vsune, jde-li vše jen podle zákonů hospodářství, skromný, bez potřeb jsoucí a proto laciný dělník z cizích, primitivních národů a ras. Tak dojde k nastěhování cizích živlů pro usedlé obyvatelstvo a často i k úplnému přenárodnění (Umvolkung)“


„Národ, který podřizuje svůj život a své přírodní životní zákony zákonům hospodářství, národ, který přiznává zisku a blahobytu jednotlivce a hospodářství neobmezenou nadvládu, národ, který považuje hospodářství za svůj osud, zajde na to dříve či později. Hospodářství zná jen pracovní síly a konsumenty.“


„Nebudeš míti jiného Boha vedle mne, to je jediná starost intelektuálů a jediný jejich cíl. Ať vymře národ, ať vymře lidstvo, jen když oni budou zbožňováni a jejich hodnoty, jen když oni budou u moci. Ale nevládnou dlouho — nanejvýše po 100 let, než zklamou a samy se opotřebují liberalismus a ústavní demokracie. Desítky miliard dluhů jsou jediným, co zbude z jejich krátkého vládnutí vedle rozvratu všeho, od náboženství až po rodinu a stát“


„Pokles, vymírání a smrt tolika slavných národů dějin se připisují především poklesu plodnosti, úbytku populace, zmenšení počtu obyvatelstva až na číslo tak malé, že musel pak národ postižený podlehnouti v boji o život a o moc a zmizeti z dějin a ze světa navždy, nezanechav než památek kamenných, ať už ve formě staveb a děl uměleckých, ať ve formě zápisů na deskách hliněných nebo listech papyrusových a pergamenových, kdežto po Evropanech při jejich špatném továrním papíru nezůstane ani tolik“


„Překvapilo nás poněkud chování ani ne tak socialistů, jako spíše stran středu a různých těch humanitních a pacifistických a pokrokových a demokratických intelektuálů za hranicemi i u nás, kteří nepokrytě dosud nadržují rudým prorokům. Víme, že pro nějakého odsouzeného anarchistu se pořádají protestní shromáždění po celém světě a že vždy přiskočí básníci, spisovatelé, malíři, hudebníci a učenci, aby podpisovaly protesty proti odsouzení nějakého anarchisty nebo komunisty, zatímco proti vraždění desetitisíců a statisíců křesťanů nikdo z nich nehne brvou.“


„S degenerací se nepolemisuje. Ukáže se jí jen, co znamená splnění jejího programu. Po vyhubení ducha vojenského u většiny bílého plemene — u všech se vyhubiti nedá — nastane vláda, diktatura této vojenské menšiny, hrůzovláda pretoriánů s rozkazy „otevříti si žíly. Tato hrůzovláda by sice patřila na ony pokrokové a filosofické obmezence (termín Palackého), avšak potrestání jich nestojí za úpadek národa. Proto je nejposvátnějším příkazem potírati a hubiti tyto proroky, nejen falešné, nýbrž a hlavně degenerované a přestárlé.“


„To je jednoznačné, naprosto jisté, to je pravda, to je bod, z něhož jedině může vyjíti každá filosofie mimo indické nirvána a mimo plný nihilismus Schopenhauerovy teorie (jeho praxe byla jak známo, zcela opačná, ale onu pošetilou filosofii svého mládí neodvolal, nýbrž nechal ji řáditi dále mezi mládeží). Kdo nestvrdí tuto filosofii smrti okamžitou sebevraždou, toho není třeba bráti vůbec v úvahu“


Na Evropu mírně zalidněnou mírumilovným obyvatelstvem přihrnou se ze svých přelidněných států hordy Asie a budou se zde rozmnožovat dle libovůle. Vůdcové lidstva a jeho svůdci: Základy biopolitiky