Jan Hus citáty

česká, 1371 - 1415

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (24)

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!


Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož bude milosrdný.


Ctnost činí člověka Bohu vzácna.


Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí.


Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.


Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných ..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.


Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.


Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.


Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.


Kořenem všeho zla je láska k penězům.


Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti.


Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.


Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.


Nade vším vítězí pravda.


Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.


Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.


Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor, odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.


Opilý nejen, že činí hřích, ale on sám je hříchem, neboť jiní se od něho nakazí.


Pravda je jen to, co jest dobrem všech.


Proto, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.


Sancta simplicitas, Svatá prostoto.


Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než biskup.


Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozeznávati, jest-li hřích či není.


Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.