Charles Dickens citáty

britská, 1812 - 1870

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (53)

...jsou knihy, jejichž hřbety a desky jsou nejlepší částí jejich obsahu. (pan Brownlow, Oliver Twist)


...není v široširém světě opuštěnější siroty nad dítě, které žijící otec zavrhl a nemá rád. Dombey a syn I.


...s námi se všemi jde to s kopce, ať jsme jakkoli staří, neboť čas se nezastaví ani na jediný okamžik. Proto máme prokazovati laskavosti, kdykoli se nám naskytne příležitost a máme se z toho radovat." (Pan Omer, David Copperfield)


"...to, co někdy mylně nazýváme náboženským zanícením, lehko vyvolávají lidé, kteří sami nemají žádného boha a kteří ve svém každodenním životě nedbají ani základních pravidel obecné morálky a spravedlnosti; že se to rodí z nesnášenlivosti a perzekuce; že je to nesmyslně zaslepené, zaostalé a nelidsky kruté." (Barnabáš Rudge, Předmluva)


"Představte si, že byste ze svého života vyškrtli jeden určitý den, a uvažte, jak rozdílně by se byl utvářel jeho běh. Postůj, oko, jež toto čteš, a zamysli se na okamžik nad dlouhým řetězem ze železa nebo ze zlata, z trní nebo z květů, který by tě nikdy nebyl spoutal, nebýt toho, že jeho první článek ukul jeden památný den!" Nadějné vyhlídky


„Tak se po celý život dopouštíme nejhorších slabostí a nízkostí kvůli lidem, kterými nejvíce opovrhujeme.“ (Nadějné vyhlídky)


Ach ano, jsou v tomto životě dny, které stojí za život a stojí za smrt.


Běda! Jak málo tváří potěšuje nás svojí krásou. Starosti, pečování, trampoty světa mění tvář, jako mění srdce a jen když tato různá utrpení navždycky usínají, jsme jich zbaveni, pak mizí také temná bouřlivá mračna na obzoru života našeho a tvář nebes stává se jasnou. (Oliver Twist)


Boz, můj podpis v Morning Chronicle a v Old Monthly Magazine, připojený k měsíční obálce knihy a dlouho potom ještě zachovávaný, byl přezdívkou mazlíčka, mladšího bratra, jehož jsem nazýval na počest vikáře z Wakefieldu jménem Moses, které jsme žertem vyslovovali nosem, takže znělo Boses a zkrátili na Boz. Boz bylo pro mne jménem obvyklým ještě v dobách, kdy jsem nebyl spisovatelem a proto jsem je použil.


Co většího může potkat dvě lidské duše,než cítit, že jsou spojeny na celý život – posilovat se navzájem ve vší dřině, spoléhat jedna na druhou ve všem soužení, napomáhat si v bolestech a být spolu v mlčenlivých, nepopsatelných vzpomínkách posledního loučení.


Čtyřnozí lvi prý zuří, jen když mají hlad; dvounozí lvi zřídka kdy supí déle, než ukonejší svůj hlad po uznání. Mikuláš Nickleby I


Dobrý trénink je vždycky žádoucí, ať už se jede dostih o místo, o pořadí nebo o absolutní vítězství.


Hříšnost a bezbožnost nižších tříd v tomto farním obvodu je děsná a neuváží-li parlament tyto ohavnosti, bude tento kraj zničen a mravnost venkovanů zmizí navždy (farní sluha Bumble; Oliver Twist)


Chce-li se člověk dopustit nějakého neodčinitelného hříchu proti jakékoli společnosti, velké nebo malé, pak ať se domůže úspěchu. Všechny zločiny mu lidé odpustí, jen tenhle ne. Mikuláš Nickleby I


Chrabrost lidé vychvalují, ale nenávidí ji, prchají před ní.


Jaká myšlénka, přáti šťastný návrat v takové komedii, jako je život (Mr. Jeddler, V boji života)


Je to zkouška trpělivosti, čekati s večeří na zamilované. (Pan Grimwig; Oliver Twist)


Jest to svět plný srdcí a je to svět vážný, vzdor všem svým hloupostem - k nimž i moje náleží, jež stačila, aby pokryla celou zeměkouli; je to svět, nad nímž slunce nikdy nevychází, aby nepohlíželo na tisíce nekrvavých bojů, jež poněkud smývají hrůzy a ukrutnosti bojišť skutečných; je to svět, jejž nesmíme lehkomyslně odsuzovati, neboť je zde mnoho posvátných tajemství, a toliko jeho Stvořitel ví, co se tají pod zevnějškem jeho nejmenšího obrazu. (Mr. Jeddler, V boji života)


Jsou dva druhy dobrodinců: jedni udělají málo a natropí kolem toho spoustu hluku, kdežto druzí toho udělají spoustu docela bez hluku Ponurý dům I


jsou lidé, pokud víme, kteří leží pohřbeni dvanáct tisíc let nebo dvanáct milionů let a ti jednou budou nám vyprávět neznámé báje. (Paní Bumblová,Oliver Twist)


Každý cestovatel má svůj vlastní domov a s každou další toulkou poznává jeho hodnotu.


Každý člověk musí žít a měl by slušně žít. Ponurý dům II


Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.


Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.


Když je někdo sám sobě nepřítelem, tak je to jen proto, že chce bejt až přesmoc dobrým přítelem sám sobě - ne proto, že by se staral o každýho jinýho, jenom ne o sebe.


Když utlačujeme a utiskujeme své bližní, kéž bychom se aspoň jednou v myšlenkách rozpomněli na nezvratnou jistotu, že každá vina vystoupí zvolna až k nebesům jako temný a těžký mrak, aby vylila na naši hlavu svou pomstu! - Oliver Twist


Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.


Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.


Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.


Manželství, jak mnohá přísloví dosvědčují, jest velice povážlivý podnik. Právě jako nemírná láska k lihovinám, jest i ono neštěstím, do něhož člověk snadno klesne, ale z něhož pak lze jen velmi nesnadno vyváznouti. Není nic platno říkati někomu, kdo je v těchto věcech poněkud ostýchavý, že se zde jedná jen o jeden krok, a je po všem. Totéž říkali odsouzencům v Old Bailey a nešťastné oběti nalézají v ujišťování tom stejně málo útěchy v jednom i v druhém případě. (Jak si pan Watkins Tottle namlouval)