Bahá'u'lláh citáty

perská, 1817 - 1892

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (26)

„Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocností, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku“


„Kdo miluje pravou láskou touží po zkouškách stejně jako vzbouřenec po odpuštění a hříšník po slitování.“


„Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.“


„Ó děti žádostivosti! Odložte šat marnivosti a zbavte se hávu pýchy!“


„Ó Synu ducha! Má první rada zní takto: měj čisté, laskavé a zářící srdce, aby tvoje bylo odvěké, nehynoucí a věčně trvající království.“


„Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné oko nepozná věčnou krásu, a neživé srdce se bude těšit vždy jen uvadlým květem. Neboť rovný hledá rovného a raduje se ze společnosti sobě podobného.“


„Ó tresti vášně! Odlož všechnu chtivost a hledej spokojenost; neboť žádostivému provždy bývalo odpíráno a spokojený byl milován a chválen.“


„Podstatou víry je skromnost slov a přebytek skutků.“


„Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.“


„Rozbij svou klec a jako fénix lásky vystup k výšinám svatosti. Zapři se a naplněn duchem milosti setrvej v říši nebeské čistoty.“


„Účinek činů je vpravdě mocnější než účinek slov.“


„V blahobytu nejásej, a když tě stihne ponížení, nermuť se, neboť obojí pomine a nebude více.“


„V zahradě srdce zasaď jen a jen růži lásky a nepropusť z dlaní slavíka náklonnosti a touhy. Važ si společnosti spravedlivých a vyhýbej se družbě s bezbožníky.“


„Všichni lidé byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející kulturu… Žít stejně jako zvířata na poli, je člověka nedůstojno. Ctnosti, které přísluší jeho důstojenství, jsou trpělivost, slitovnost, soucit a dobrota vůči všem národům a pokolením země.“


„Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? Vyhosti tedy cizince, aby Přítel mohl vstoupit do Svého domova.“


„Zbav se nižších stupňů pochybnosti a vystup k čistým výškám jistoty. Otevři oči pravdě, abys mohl spatřit odhalenou Krásu a zvolat: Pochválen bud' Pán, nejskvělejší ze všech tvůrců!“


Neopouštěj věčné království pro to, co pomíjí, a neodvrhuj nebeskou vládu za světské žádosti. Toto jest řeka věčného života proudící z pramenné studně pera Slitovného; blaze těm, kteří z ní pijí.“


Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.“


Neplýtvej dechem na hříchy ostatních, pokud jsi sám hříšníkem.“


Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před svatozáří krásy Milovaného.“


Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.“


Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.“


Prokazujte jeden druhému trpělivost, shovívavost a lásku. Nebyl-li by kdokoli mezi vámi schopen určitou pravdu pochopiti nebo by se jí snažil porozumět, zračte duch nejvyšší vlídnosti a dobromyslnosti, když s ním rozmlouváte...“


Ti, kteří jsou ve svém úsudku spravedliví a poctiví, zaujímají vznešené postavení a vysokou hodnost.“


Zavřete oči před rozdíly rasy a přivítejte všechny světlem jednoty. Buďte pro lidstvo zdrojem útěchy a pomoci. Tato hrstka prachu, svět, je domov, nechť je pro vás domovem v jednotě. Odřekněte se pýchy, neboť ta je příčinou rozbrojů. Následujte jen to, co vyvolává harmonii.“


Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.