Úryvek z Malleus Maleficarum

blog

24.03.2015 v 19:20 / Nelishka (338 views)
Úryvek z Malleus Maleficarum
Prostřednictvím apoštolského listu přikazujeme dále našemu ctihodnému bratru, biskupovi štrasburskému, aby buď on sám, anebo za pomoci někoho jiného či prostřednictvím dalších osob všude výše uvedená ustanovení, kdekoli to uzná za vhodné, veřejně vyhlásil, a to všude, kde ho o to inkvizitoři náležitým způsobem požádají.
Dále, aby biskup nedovolil, aby oni nebo kdokoli z nich, v rozporu s obsahem našeho psaní, byli násilně jakkoli obtěžováni a bylo jim bráněno v práci. Všichni, kdo je budou obtěžovat, bránit jim v práci a budou se vzpírat, všichni rebelanti, ať již mají jakékoli hodnosti, úřady, pocty a privilegia, ať už jde o šlechtice, nebo zrozené z jakéhokoli stavu, chráněné jakýmikoli privilegii a výsadami, takoví nechť jsou všichni postiženi klatbou, tresty a zákazy.
Tací nechť jsou zkrušeni ještě hroznějšími rozsudky, ortely a tresty, jaké jen uznají za vhodné a správné, a proti nim bude jakékoli odvolání zapovězeno. A štrasburský biskup při uspořádání příslušných soudních procesů tam, kde se to ukáže nutným, nechť dá tu a tam ještě rozsudky naším jménem zpřísnit a k tomu ať si přivolá na pomoc světské rameno.
Nikomu nebudiž dovoleno toto naše nařízení, toto rozšíření kompetence, toto povolení a příkaz porušovat anebo z opovážlivé drzosti proti němu jednat. Kdyby se toho někdo chtěl odvážit, ten nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího boha i hněv jeho svatých apoštolů Petra a Pavla.

Dáno v Římě u svatého Petra, léta Páně tisícího čtyřstého osmdesátého čtvrtého, dne pátého prosince, v prvém roce našeho pontifikátu.

Komentáře (0)