Přidat autora

Autoři

Taras Ševčenko

1814 - 1861
Viktor Někrasov

1911 - 1987
Oles Hončar

1918 - 1995
Andrej Pogožev

1912 - 1990
Olha Kobyljanska

1863 - 1942
Eugen Vasiliak

1925 - 1975
Natan Rybak

1913 - 1978
Volodymyr Vladko

1901 - 1974
1 ...